Statut

Úvod  >   O fondu  >   Statut

Statut Nadačního fondu AutTalk Kateřiny Sokolové.

Účel fondu

1. Fond byl založen za účelem osvěty společnosti v problematice autismu v České republice.

2. V souvislosti s naplňováním daného účelu uskutečňuje fond činnost směřující zejména k zabezpečení a podpoře asistenčních služeb a dalších institucí, které pomáhají rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra, stejně jako dalším osobám, kteří se v této pomoci angažují. Činnost fondu spočívá zejména ve zprostředkování komunikace, poskytování školení ohledně metod, terapií a způsobů pomoci rodinám, stejně jako v pořádání odborných seminářů a setkávání se s odborníky zaměřenými na problematiku poruch autistického spektra. Snahou fondu je zvýšení kvality života osob s poruchou autistického spektra, jejich rodin a zlepšení obecného povědomí o poruchách autistického spektra v České republice. V rámci naplňování účelu může nadační fond poskytovat také pravidelné nebo jednorázové, finanční, materiální či jiné podpory osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám, které se bez vlastního přičinění dostaly do tíživé finanční situace.

3. Fond byl založen na dobu neurčitou a vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu na území České republiky. Fond není výdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.


Předmět činnosti nadačního fondu

1. K naplnění svého účelu zajišťuje fond zejména tyto služby:

a) osvětová a výchovně vzdělávací činnost v problematice autismu v České republice;

b) podpora asistenčních služeb a dalších institucí, které pomáhají rodinám s poruchou autistického spektra;

c) zprostředkování komunikace mezi rodinami asistenční službou;

d) mimoškolní výchova a vzdělávání, organizace seminářů, vzdělávacích kurzů, školení včetně lektorské činnosti;

e) pořádání tematicky zaměřených seminářů, rozprav, vzdělávacích, výchovných a společenských akcí;

f) podpora rodinám s poruchou autistického spektra formou pomoci, příspěvku či daru.


2. Vedle základních činností, uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, za jejichž účelem byl fond založen, jsou dále předmětem činnosti fondu i doplňkové činnosti, které může fond vykonávattaké za úplatu. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:

a) publikační, nakladatelská a vydavatelská činnost;

b) pořádání dobročinných akcí a dražeb.

3. Doplňkové činnosti uvedené v předchozím odstavci fond vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití prostředků fondu a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost služeb uvedených v odst. 1 tohoto článku. Případný zisk z výkonu doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb fondu a k lepšímu dosažení jeho cílů.


4. Zaměření jednotlivých projektů fondu:

a) OSVĚTA

Aktuální informovanost běžné veřejnosti o poruše autistického spektra (dále jen „PAS“) je zcela nedostatečná. Na rozdíl od dalších sociálních témat, je téma autismu komunikováno minimálně a běžný člověk si pod pojmem „autista“ nevybaví nikoho konkrétního. Smyslem projektu je zprostředkovávat veřejnosti reálné a konkrétní situace a příběhy, které pomohou náhled na tuto problematiku změnit. Vyšší povědomí veřejnosti, její větší informovanost, jsou prvním krokem pro to, aby se ve společnosti o tématu mluvilo, diskutovalo a postupně tak vznikal prostor pro změny ať už v sociálních službách, vzdělávání, lékařské péči či podpoře rodiny pečující o dítě s PAS.

b) VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelným pořádáním besed, přednášek, seminářů i svépomocných skupin chceme zvyšovat informovanost rodin dětí s PAS. Rovněž fond nabídne různé úhly pohledu na toto téma i odborníkům a lékařům. I do tohoto projektu chceme zapojit přímo rodiny dětí s PAS, využít jejich zkušeností, znalostí a profilovat program dle reálných potřeb.

Pro rodiče je velmi těžké přijmout sdělení, že porucha u jejich dítěte je neléčitelná. Odpovědi současné biomedicíny a psychologie na možnou terapii PAS jsou různé. Fond chce rodinám zpřístupnit výměnu informací a zkušeností rodin v této oblasti, jakož i informace o trendech v zahraničí. Klademe si za cíl bedlivě zkoumat pokrok v této oblasti a toto poznání vhodnou formou zprostředkovávat rodinám s PAS.

c) ASISTENTI

Specifikum péče o děti s PAS spočívá v nutnosti velmi individuálního přístupu, dlouhodobé spolupráce a tedy nutnosti adekvátního vzdělání a dostatečných zkušeností asistentů. Stávající situace v České republice tento standard neumožňuje v dostatečné míře. Cílem je podpořit dovzdělávání asistentů a zároveň rozšířit portfolio služeb, které asistenti mohou poskytovat.

Důležitým momentem je období diagnostikování PAS, které je spojeno několikaměsíčním procesem a tedy zdlouhavým čekáním na výsledek. Nová situace, nejasné informace, očekávání výsledku, nedostatek zkušeností atd. negativně ovlivňuje situaci v rodině a snižují pravděpodobnost úspěchu případné terapie. I toto období chce fond prostřednictvím svých asistentů podchytit a rodinu v potřebné míře podporovat. Rolí asistentů se v určitém stupni ujmou i rodiny, které samy mají zkušenost s PAS a mohou být nově diagnostikovaným dětem a jejich blízkým oporou.

d) PŘIMÁ PODPORA

Některé způsoby terapie a speciální psychologické podpory jsou velmi náročné na čas i prostředky. Fond může podporovat v tomto směru terapeutické centra nebo další organizace podobného charakteru, případně taky konkrétní jedince.

e) CENTRUM

Vnímáme velmi nedostatečnou infrastrukturu speciálních školek, ochoty standardních škol pro integraci jedinců s PAS, jakož i zařízení kde osoby s PAS mohou v dospělém věku bydlet s potřebnou asistencí (chráněné bydlení). V závislosti na finančních možnostech si fond klade výhledově jako dlouhodobý cíl vybudování vlastního centra pro poradenství a péči o jedince s PAS.

Podmínky poskytování služeb a příspěvků

1. Služby fondu jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám v zahraničí i v tuzemsku.

2. Služby mohou být fondem poskytnuty pouze v souladu s posláním a účelem fondu dle zakládací listiny a tohoto statutu.

3. Na poskytnutí služby není právní nárok.

4. Služby fondu jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů fondu. Podmínky poskytování služeb stanoví a vyhlašuje pro každý jednotlivý projekt správní rada. Podmínky pro poskytnutí služby jsou zveřejňovány v sídle fondu a podle možností také prostřednictvím sítě Internet a internetových stránek dostupných na elektronické adrese: www.auttalk.cz. S podmínkami poskytování příspěvků musí být seznámen každý zájemce o služby fondu. Podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stanoveny tak, aby byly pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, stejné.

5. Rozhodnutí o poskytnutí služby vydává předseda správní rady. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení správní radou fondu, a to na jejím nejbližším zasedání.

6. Spočívá-li služba v poskytování pomoci, rozumí se jí zejména poskytování informací, konzultace s odborníky, zprostředkování kontaktů, komunikacenebo finanční či materiální podpora rodinám formou příspěvku či daru.

7. Služby se poskytují na základě žádosti zájemce nebo na základě vlastního uvážení fondu.

8. Součástí žádosti o poskytnutí služby musí být uvedeno:

a) účel či důvodu pro poskytnutí služby fondem;

b) výše částky, je-li žádáno zároveň o příspěvek;

c) údaje osvědčující, že je žádáno v souladu s posláním a účelem fondu (např. údaje osvědčující zdravotní a psychický stav žadatele).

9. V případě, že správní rada dojde k závěru, že žádost není dostatečná, může požádat zájemce o doplnění žádosti a k doplnění žádosti poskytne zájemci přiměřenou lhůtou.

10. Zájemce, kterému byla služba poskytnuta, je povinna ji využít v souladu se svou žádostí, posláním a účelem fondu a za podmínek stanovených fondem. Využití služeb v souladu s podmínkami jejich poskytnutí, je zájemce povinen na žádost správní rady fondu prokázat. V případě, že zájemce poruší své povinnosti, může fond žádat vrácení poskytnuté služby v penězích.

Zakladatelé fondu

Zakladatele

Nadační fond AutTalk

Vlastní příběh, tak jednoduchý a obyčejný důvod nás přiměl k tomu, abychom založili nadační fond. Naším symbolem je modré srdce, protože téma je pro nás jednoduše srdeční záležitost. Modrá barva je symbolem autismu, a proto je i naše srdce modré. Nadační fond AutTalk vznikl s láskou, vírou ve spolupráci a s odhodláním zlepšovat možnosti dětí s PAS a jejich rodin.

Náš tým jste vy! Vy všichni, kteří stejně jako my máte osobní zkušenost s poruchou autistického spektra. Vy všichni, kteří máte pocit, že chcete sdílet své zkušenosti a přispívat k tomu, aby se věci hýbaly správným směrem. Ozvěte se nám!

Více Informací

Kontakt


Nadační fond AutTalk
Kateřiny Sokolové
Korunní 2569/108
101 00, Praha 10 Vinohrady
IČ: 044 15 957
Tel.: +420 606 587 093
Mail: info@auttalk.cz

BU: 333124124 / 2010