Statute

Home  >   About Fund  >   Statute

Statut Nadačního fondu AutTalk Kateřiny Sokolové.

Účel fondu

1. Fond byl založen za účelem osvěty společnosti v problematice autismu v České republice.

2. V souvislosti s naplňováním daného účelu uskutečňuje fond činnost směřující zejména k zabezpečení a podpoře asistenčních služeb a dalších institucí, které pomáhají rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra, stejně jako dalším osobám, kteří se v této pomoci angažují. Činnost fondu spočívá zejména ve zprostředkování komunikace, poskytování školení ohledně metod, terapií a způsobů pomoci rodinám, stejně jako v pořádání odborných seminářů a setkávání se s odborníky zaměřenými na problematiku poruch autistického spektra. Snahou fondu je zvýšení kvality života osob s poruchou autistického spektra, jejich rodin a zlepšení obecného povědomí o poruchách autistického spektra v České republice. V rámci naplňování účelu může nadační fond poskytovat také pravidelné nebo jednorázové, finanční, materiální či jiné podpory osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám, které se bez vlastního přičinění dostaly do tíživé finanční situace.

3. Fond byl založen na dobu neurčitou a vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu na území České republiky. Fond není výdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.


Předmět činnosti nadačního fondu

1. K naplnění svého účelu zajišťuje fond zejména tyto služby:

a) osvětová a výchovně vzdělávací činnost v problematice autismu v České republice;

b) podpora asistenčních služeb a dalších institucí, které pomáhají rodinám s poruchou autistického spektra;

c) zprostředkování komunikace mezi rodinami asistenční službou;

d) mimoškolní výchova a vzdělávání, organizace seminářů, vzdělávacích kurzů, školení včetně lektorské činnosti;

e) pořádání tematicky zaměřených seminářů, rozprav, vzdělávacích, výchovných a společenských akcí;

f) podpora rodinám s poruchou autistického spektra formou pomoci, příspěvku či daru.


2. Vedle základních činností, uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, za jejichž účelem byl fond založen, jsou dále předmětem činnosti fondu i doplňkové činnosti, které může fond vykonávattaké za úplatu. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:

a) publikační, nakladatelská a vydavatelská činnost;

b) pořádání dobročinných akcí a dražeb.

3. Doplňkové činnosti uvedené v předchozím odstavci fond vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití prostředků fondu a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost služeb uvedených v odst. 1 tohoto článku. Případný zisk z výkonu doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb fondu a k lepšímu dosažení jeho cílů.


4. Zaměření jednotlivých projektů fondu:

a) OSVĚTA

Aktuální informovanost běžné veřejnosti o poruše autistického spektra (dále jen „PAS“) je zcela nedostatečná. Na rozdíl od dalších sociálních témat, je téma autismu komunikováno minimálně a běžný člověk si pod pojmem „autista“ nevybaví nikoho konkrétního. Smyslem projektu je zprostředkovávat veřejnosti reálné a konkrétní situace a příběhy, které pomohou náhled na tuto problematiku změnit. Vyšší povědomí veřejnosti, její větší informovanost, jsou prvním krokem pro to, aby se ve společnosti o tématu mluvilo, diskutovalo a postupně tak vznikal prostor pro změny ať už v sociálních službách, vzdělávání, lékařské péči či podpoře rodiny pečující o dítě s PAS.

b) VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelným pořádáním besed, přednášek, seminářů i svépomocných skupin chceme zvyšovat informovanost rodin dětí s PAS. Rovněž fond nabídne různé úhly pohledu na toto téma i odborníkům a lékařům. I do tohoto projektu chceme zapojit přímo rodiny dětí s PAS, využít jejich zkušeností, znalostí a profilovat program dle reálných potřeb.

Pro rodiče je velmi těžké přijmout sdělení, že porucha u jejich dítěte je neléčitelná. Odpovědi současné biomedicíny a psychologie na možnou terapii PAS jsou různé. Fond chce rodinám zpřístupnit výměnu informací a zkušeností rodin v této oblasti, jakož i informace o trendech v zahraničí. Klademe si za cíl bedlivě zkoumat pokrok v této oblasti a toto poznání vhodnou formou zprostředkovávat rodinám s PAS.

c) ASISTENTI

Specifikum péče o děti s PAS spočívá v nutnosti velmi individuálního přístupu, dlouhodobé spolupráce a tedy nutnosti adekvátního vzdělání a dostatečných zkušeností asistentů. Stávající situace v České republice tento standard neumožňuje v dostatečné míře. Cílem je podpořit dovzdělávání asistentů a zároveň rozšířit portfolio služeb, které asistenti mohou poskytovat.

Důležitým momentem je období diagnostikování PAS, které je spojeno několikaměsíčním procesem a tedy zdlouhavým čekáním na výsledek. Nová situace, nejasné informace, očekávání výsledku, nedostatek zkušeností atd. negativně ovlivňuje situaci v rodině a snižují pravděpodobnost úspěchu případné terapie. I toto období chce fond prostřednictvím svých asistentů podchytit a rodinu v potřebné míře podporovat. Rolí asistentů se v určitém stupni ujmou i rodiny, které samy mají zkušenost s PAS a mohou být nově diagnostikovaným dětem a jejich blízkým oporou.

d) PŘIMÁ PODPORA

Některé způsoby terapie a speciální psychologické podpory jsou velmi náročné na čas i prostředky. Fond může podporovat v tomto směru terapeutické centra nebo další organizace podobného charakteru, případně taky konkrétní jedince.

e) CENTRUM

Vnímáme velmi nedostatečnou infrastrukturu speciálních školek, ochoty standardních škol pro integraci jedinců s PAS, jakož i zařízení kde osoby s PAS mohou v dospělém věku bydlet s potřebnou asistencí (chráněné bydlení). V závislosti na finančních možnostech si fond klade výhledově jako dlouhodobý cíl vybudování vlastního centra pro poradenství a péči o jedince s PAS.

Podmínky poskytování služeb a příspěvků

1. Služby fondu jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám v zahraničí i v tuzemsku.

2. Služby mohou být fondem poskytnuty pouze v souladu s posláním a účelem fondu dle zakládací listiny a tohoto statutu.

3. Na poskytnutí služby není právní nárok.

4. Služby fondu jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů fondu. Podmínky poskytování služeb stanoví a vyhlašuje pro každý jednotlivý projekt správní rada. Podmínky pro poskytnutí služby jsou zveřejňovány v sídle fondu a podle možností také prostřednictvím sítě Internet a internetových stránek dostupných na elektronické adrese: www.auttalk.cz. S podmínkami poskytování příspěvků musí být seznámen každý zájemce o služby fondu. Podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stanoveny tak, aby byly pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, stejné.

5. Rozhodnutí o poskytnutí služby vydává předseda správní rady. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení správní radou fondu, a to na jejím nejbližším zasedání.

6. Spočívá-li služba v poskytování pomoci, rozumí se jí zejména poskytování informací, konzultace s odborníky, zprostředkování kontaktů, komunikacenebo finanční či materiální podpora rodinám formou příspěvku či daru.

7. Služby se poskytují na základě žádosti zájemce nebo na základě vlastního uvážení fondu.

8. Součástí žádosti o poskytnutí služby musí být uvedeno:

a) účel či důvodu pro poskytnutí služby fondem;

b) výše částky, je-li žádáno zároveň o příspěvek;

c) údaje osvědčující, že je žádáno v souladu s posláním a účelem fondu (např. údaje osvědčující zdravotní a psychický stav žadatele).

9. V případě, že správní rada dojde k závěru, že žádost není dostatečná, může požádat zájemce o doplnění žádosti a k doplnění žádosti poskytne zájemci přiměřenou lhůtou.

10. Zájemce, kterému byla služba poskytnuta, je povinna ji využít v souladu se svou žádostí, posláním a účelem fondu a za podmínek stanovených fondem. Využití služeb v souladu s podmínkami jejich poskytnutí, je zájemce povinen na žádost správní rady fondu prokázat. V případě, že zájemce poruší své povinnosti, může fond žádat vrácení poskytnuté služby v penězích.

Founders of the fund

Zakladatele

The AutTalk Foundation

Our own story, simple and usual reason, made us to set up a foundation. Our symbol is the blue heart because the topic is simply a matter of heart for us. Blue color is a symbol of autism, and that is why our heart is blue. The AutTalk foundation was established with love, faith in cooperation and determination to improve the chances of children with ASD and their families.

Our team is you! All of you who, like us, have a personal experience with autism spectrum disorder. All of you who feel you want to share their experiences and contribute to making things move the right direction. Contact us!

More information

Contact


Nadační fond AutTalk
Kateřiny Sokolové
Korunní 2569/108
101 00, Praha 10 Vinohrady
IČ: 044 15 957
Tel.: +420 606 587 093
Mail: info@auttalk.cz

BU: 333124124 / 2010